Monthly archives: Tháng Tư, 2017

Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 – Đề 18

ĐỀ THI MÔN TOÁN VÀO 10

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET Câu 1 <2 điểm>: Cho biểu thức: \displaystyle A=\left( {\frac{{\sqrt{a}+\sqrt{b}}}{{1-\sqrt{{ab}}}}+\frac{{\sqrt{a}-\sqrt{b}}}{{1+\sqrt{{ab}}}}} \right):\left( {1+\frac{{a+b+2ab}}{{1-ab}}} \right)[/latex với a>0, b>0 ab≠1. a/ Rút gọn D b/ Tính giá trị của D với a = 2/(2- √3) Câu 2 <2 điểm>: Một Cano xuôi dòng từ A đến B với quãng đường …