Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 có trắc nghiệm – Đề 28

I – Trắc nghiệm.
Câu 1: Đồ thị hàm số y=(m-1)x2 đồng biến khi x<0 thì m có giá trị là:
A. m>1   B. m<1    C: m=1   D: m#1
Câu 2: Hai đồ thị hàm số song song với nhau khi m có giá trị là:
A. m=3    B. m#3    C. m>3    D. m<3
Câu 3: Cho đường tròn tâm O đường kính AB, dây cung DC của đường tròn đi qua trung điểm của OA và vuông góc với OA. Số đo cungAC có giá trị là.
A. 30 độ B. 60 độ C. 90 độ D. 120 độ
Câu 4: Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến (M thuộc BC) biết diện tích AMB = 100cm2 thì ta có thể kết luận diện tích AMC là:
A. Diện tích AMC nhỏ hơn 1000 cm2

B Diện tích AMC lớnhơn 1000 cm2

C. Diện tích AMC bằng 1000 cm2

D. Diện tích AMC không đủ dữ kiện để kết luận
II – Tự luận.
Câu 1: <2 điểm>
a/ Giải phương trình: \({{x}^{2}}+(2-\sqrt{2})x+\sqrt{2}-3=0\)
b/ Giải hệ phương trình: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {\frac{1}{{x+y}}+\frac{1}{{x-y}}=\frac{4}{3}} \\ {\frac{7}{{x+y}}-\frac{1}{{3(x-y)}}=2} \end{array}} \right.\)
Câu 2: < 2 điểm>: Cho parabol (P): y=x^2 và các điểm A,B thuộc parabol (P) với hoành độ của điểm A là 2 và hoành độ của B là -1
a/ Tìm tọa độ các điểm A,B và viết phương trình đường thẳng AB.
b/ Tìm n để đường thẳng d: y=(2n^2 – n)x +n+ 1 (với n là tham số) song song với đường thẳng AB.
Câu 3: <1 điểm> Hai xe ô tô tải và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ thành phố A với B. Xe ô tô du lịch có vận tốc cao hơn ô tô tải là 20 km/h, do đố nó đến B trước 15 phút. Tìm vận tốc mỗi xe biết rằng khoảng cách AB =100km.
Câu 4. <3 điểm> Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, các đường cao BM, CN của tam giác cắt nhau tại H.
a/ CMR tứ giác BCMN là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b/ Kéo dài AO cắt đường tròn tâm O tại K. CMR tứ giác BHCK là hình bình hành
c/ Cho cạnh BC cố định, A thay đổi trên cung BC sao cho tam giác ABC luôn nhọn. Xác địn vị trí điểm A để diện tích tam giác BCH lớn nhất.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *