Đề thi thử môn toán vào lớp 10 hay 2017 có trắc nghiệm – Đề 29

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 – TOÁNLÝ.NET

I – Trắc nghiệm.
Câu 1: Đồ thị hàm số y=(m2+1)x2 đồng biến trên khoảng nào của giá trị x:
A. x>0   B. x<0   C x=0    D: Không xác định
Câu 2: Hai đồ thị hàm số y=mx +3 và y= (m-2)x vuông góc với nhau khi m có giá trị là:
A. m=1 B.  m=-1 C.  m=2 D.  m=-2
Câu 3: Cho đường tròn tâm O lấy hai điểm AB trên đường tròn sao cho số đo cung AB =30 độ, Lấy hai điểm DC (C nằm giữa B và D) sao cho số đo cung BC bằng 60 độ. AC và BD cắt nhau tại I. Góc AIB có giá trị là
A. 30 độ  B. 45 độ  C. 60 độ D. 90 độ
Câu 4: Cho hình nón có chiều cao h=4cm, bán kính đáy là 4. diện tích xung quanh của hình nón là
A. 16πcm^2

B 12πcm^2

C. 12√2πcm^2
D. 16√2πcm^2
II – Tự luận.
Câu 1: <2 điểm>
a/ Giải phương trình: x^4 – 3x^2 -4 =0
b/ rút gọn biểu thức: \(N=\left( {3+\frac{{a+\sqrt{a}}}{{\sqrt{a}+1}}} \right)\left( {3-\frac{{a-\sqrt{a}}}{{\sqrt{a}-1}}} \right)\)
Câu 2: < 2 điểm> cho hệ phương trình:\(\displaystyle \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {x+y=3m} \\ {x-2y=-3} \end{array}} \right.\)
a/ Tìm m để hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất.
b/ Tìm m nguyên để thỏa mãn điều kiện x^2+xy=30
Câu 3: <1 điểm> Theo kế hoạch một xưởng may phải may xong 280 bộ quần áo trong một thời gian qui định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 5 bộ quần áo so với số bộ quần ào phải may trong ngày theo kế hoạch. Vì thế xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu. bộ quần áo
Câu 4. <3 điểm> Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, các đường cao BE, CF của tam giác cắt nhau tại H và cắt đường tròn tâm O lần lượt tại I và K
a/ CMR tứ giác BECF là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b/ CMR EF//IK
c/ kẻ OD vuông góc với BC (D thuộc BC). Đường thẳng vuông góc với HD tại H cắt đường thẳng AB tại M và cắt đường thẳng AC tại N. CMR tam giác DMN cân

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *